Jaarverslag 2017

Kerncijfers

 

(in EUR miljoen tenzij anders aangegeven)

2017 2016
Winst- en verliesrekening    
Bedrijfsopbrengsten 89 81
Inkoopwaarde van de omzet -25 -13
Brutomarge 64 68 
Som der bedrijfslasten exclusief afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen -24 -24
EBITDA 40 44
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen -17 -15
Bedrijfsresultaat 23 29
Rentelasten minus -baten -3 -2
Resultaat voor belastingen 20 27
Vennootschapsbelasting -5 -6
Resultaat na belastingen 15 21
Aandeel in resultaat van deelnemingen - -
Groepsresultaat 15 21
     
Eigen vermogen 121 119
Solvabiliteit   49%
Rendement gemiddeld eigen vermogen (ROE)   16%
     
Investeringen in materiële vast activa 24 18
Operationele cashflow 35 36
Voorgesteld dividend 13 13
     
Ratio's ACM    
EBIT rentedekking 8,2 10,6
FFO rentedekking 12,7 14,2
FFO / Schuld in % 29,0 33,3
Schuld / Kapitalisatie in % 45,1 45,1
     
Bedrijfsomvang    
Transport gas in miljard m3 1.178 1,139
Transport elektriciteit in GWh 1.678 1.632
Teruglevering aan TenneT in GWh 529 418
Full-time equivalenten 199 195