Jaarverslag 2017

Governance

N.V. Juva is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd in Poeldijk. De governance van N.V. Juva is gebaseerd op het structuurregime. N.V. Juva kent een two-tier-bestuursstructuur. De
vennootschap wordt bestuurd door de directie. Toezicht vindt plaats door de Raad van Commissarissen. Deze organen zijn onafhankelijk van elkaar en beide organen leggen over de uitoefening van hun taken dan ook verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Risicomanagement

De werkmaatschappijen onder N.V. Juva zijn primair verantwoordelijk voor het verzorgen van een onverstoord energietransport in de
regio’s Westland, Midden-Delfland en de Botlek. Door deze maatschappelijke functie zijn we blootgesteld aan strategische,
bedrijfsvoerings-, financiële en compliance risico’s. De geïdentificeerde risico’s zijn getoetst aan onze bedrijfswaarden veiligheid, kwaliteit van levering, financiële prestaties, klant en imago, wet- en regelgeving en duurzaamheid. Voor het beheersen van deze risico’s is beleid ontwikkeld.
Risicomanagement is een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering.
We inventariseren en beperken de risico’s die het behalen van onze doelen kunnen belemmeren. In het algemeen hebben we een lage risicobereidheid.